Leveringsvoorwaarden

  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap COLOR UTRECHT B.V., verder te noemen Color, Catharijnesingel 126 te Utrecht.
  1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alle opdrachten, alle
  leveringen, en alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan niet nadere, overeenkomsten van welke aard ook.
  1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover Color zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, overeenkomst of handeling waarbij zij gemaakt zijn.
  1.3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de zijde van de afnemer binden Color nimmer, tenzij en voorzover Color de toepasselijkheid van dergelijk voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afnemer kan zich in dezen niet beroepen op het zogeheten gewoonterecht.
  1.4. Bij samentreffen van door de afnemer gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden prevaleren de laatste.
  2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen door Color gedaan zijn vrijblijvend
  tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
  2.2. Dit geldt ook voor de door Color gepubliceerde prijslijsten.
  2.2. Transacties zijn slechts voor Color bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door
  Color of door Color schriftelijk daarvoor bevoegd verklaarde personen.
  3. Levering.
  3.1. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag van de dagtekening van de
  opdrachtbevestiging, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de toegezegde leveringstermijn geeft de opdrachtgever of koper geen recht om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  3.2. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  3.3. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de opdrachtgever verondersteld het hem toegezonden fotowerk en andere goederen in goede staat te hebben ontvangen.
  3.4. Alle geleverde goederen blijven Color eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Zolang de eigendom niet is overgegaan op de opdrachtgever of koper mag deze niemand enig recht met betrekking tot het geleverde verlenen.
  4. Eigendommen van opdrachtgever.
  4.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Color door of
  vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd zal Color dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
  4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
  4.3. Color is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in materialen of informatiedragers, die door de opdrachtgever zijn verstrekt bij gebruik, be-, of ver-werking daarvan door Color.
  4.4. Color is gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voor vermelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Color ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
  5. Betaling
  5.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige
  aftrek en zonder dat hiermee kosten voor Color zijn gemoeid. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen plaatsvindt, heeft Color het recht rentevergoeding te vorderen op basis van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand over een volle maand wordt berekend, over het hoogste bedrag per maand, berekend van de dag af dat de betaling had dienen te geschieden tot en met die der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alle kosten van invordering die Color nodig acht te moeten maken wegens overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en juridische raadslieden, zijn ten laste van de koper of opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een minimum van 15%.
  5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook wordt verstaan de levering van een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd voor een bedrag, dat indien het niet uit een gespecificeerde offerte kan worden afgeleid, in redelijkheid aan de hand van de totale opgegeven prijs of de usantiële prijzen kan worden bepaald.
  5.3 Indien na de datum van de aanvaarding van de bestelling of opdracht de prijzen van leveranciers, lonen, salarissen, sociale- en andere lasten, vrachten en/of andere kosten een verhoging ondergaan, waarbij inbegrepen een kostenverhoging door waardevermindering van de Nederlandse valuta of wijziging van de buitenlandse valuta, is Color gerechtigd deze prijzen dienovereenkomstig tegenover de koper of opdrachtgever te wijzigen.
  5.4 Als de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd door de opdrachtgever, ook indien aan diens zijde overmacht is ingetreden kan over de prijs van het reeds afgewerkte of geleverde deel van de opdracht en over de voor het vervullen van de gehele opdracht gemaakte kosten worden beschikt op de termijn waarop zou zijn beschikt als er geen vertraging was ontstaan. Mocht deze termijn niet tevoren zijn overeengekomen, dan kan zij alsnog worden bepaald aan de hand van de tijd die voor de uitvoering van de betreffende opdracht volgens ervaringsgegeven doorgaans nodig is.
  5.5 Tenzij het maken van proefopname/afdrukken en het uitvoeren van proeven uitdrukkelijk in een offerte is begrepen en op grond hiervan opdracht is verleend, kan van de opdrachtgever in redelijkheid vergoeding worden verlangd voor de aan proefopname/afdrukken of proeven bestede tijd en kosten.
  5.6 Bij wijziging van een opdracht door de opdrachtgever, is deze gehouden tot vergoeding van de tijd en kosten die reeds aan het vervallen deel van de oorspronkelijke opdracht zijn besteed.
  5.7 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle tijd die aan voorbereiding is besteed, van alle kosten die reeds voor het vervullen van de opdracht zijn gemaakt, alsmede van aantoonbaar door de annulering veroorzaakte schade. Bij annulering binnen 48 uur voor het voor de uitvoering van de opdracht afgesproken tijdstip kan schadevergoeding tot een bedrag van 50% van het bedongen of gebruikelijke honorarium worden geëist, zonder dat feitelijk geleden schade behoeft te worden aangetoond.
  5.8 Indien als gevolg van overmacht aan de zijde van Color een opdracht niet tot uitvoering komt, kan Color in redelijkheid vergoeding verlangen voor bijzondere door Color ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten. Color blijft gevrijwaard van aanspraken op vergoeding van kosten, schade en interesten van de zijde van de opdrachtgever.
  5.9 Indien de koper of opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Color niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij mocht komen te overlijden, indien hij overgaat tot liquidatie van zaken of bedrijf of indien ten laste van de koper of opdrachtgever op aan deze in eigendom toebehorende zaken of goederen executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd, heeft Color het recht de koopovereenkomst of opdracht of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden, c.q. geannuleerd te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en om de geleverde, doch nog onbetaalde vergoeding van de schade, kosten en interesten.
  6. Reclames
  6.1 Reclames moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen acht dagen na
  aflevering van het opgedragen werk of van gekochte goederen. Gebreken bij een deel van het geleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele werk. Bij het aanvaarden van een reclame behoudt Color het recht goed werk in plaats van het afgekeurde werk te leveren, of goederen, tenzij hiermee gepaard gaande vertraging aanwijsbare grote nadelen voor de opdrachtgever of koper meebrengt.
  6.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever niet op.
  6.3 Wanneer de opdrachtgever of koper uiterlijk acht dagen na de ontvangst van factuur hierover geen schriftelijke reclame bij Color heeft ingediend, wordt hij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
  6.4 Bij de aflevering van kleurenfoto’s, in welke vorm dan ook, kan er op de grond van de specifieke eigenschappen van het kleurenmateriaal niet worden ingestaan dat de kleuren niet zullen veranderen of verbleken.
  Bij nabestelling van kleurenfoto’s wordt er niet voor ingestaan dat de nageleverde foto’s geen kleurafwijkingen vertonen.
  6.5 In geval van gebrek bij of ten aanzien van de levering mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Color geen bewerkingen plaatsvinden aan betreffende goederen. Aan Color de keuze goederen te vervangen of te (laten) repareren ten einde de fout te herstellen, dan wel om de goederen terug te nemen tegen restitutie aan of creditering van de afnemer van het voor de afgekeurde goederen getekende bedrag.
  6.6 Bij ver- en bewerkingen garandeert Color niet de kleurechtheid en houdbaarheid van de door haar gebruikte materialen.
  7. Aansprakelijkheid
  7.1 De aansprakelijkheid van Color terzake gebreken aan de geleverde goederen of
  verlies, schade, toe te rekenen aan gebreken of beperkt tot de kosteloze vervanging of reparatie, dan wel restitutie of creditering als bedoelt in artikel 6.
  7.2 De aansprakelijkheid van Color terzake van gebrekkige ver- of bewerkingen, is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag, waarvoor Color die ver- of
  bewerkingen heeft aangenomen.
  7.3 Color is niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk teloor gaan van goederen en productiemiddelen, van welke aard dan ook, welke Color van de afnemer heeft aangenomen ter ver- of bewerking, echter in geval van teloor gaan van door Color ter ver- of bewerking aangenomen belicht filmmateriaal is haar aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van onbelicht materiaal
  8 Vrijwaring inzake vorderingen involge de wet op het auteursrecht.
  8.1 De afnemer is gehouden Color te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
  schade en interesten, welke Color ten laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Color terzake van schending van rechten, waaronder b.v. octrooi- en auteursrecht, door gebruik van gegevens of modellen, welke door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van enige opdracht aan Color zijn verstrekt.
  8.2 In geval van aanspraak wegens schending van rechten is Color gerechtigd de ver- en bewerking en/of levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doet Color mededeling aan de afnemer.
  9. Overmacht
  9.1 In geval Color door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de
  overeenkomst uit te voeren heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Color, zonder dat Color tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
  Als overmacht zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.
  10. Rechtskeuze en bevoegde rechter
  10.1 Op de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit
  voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht worden berecht, tenzij Color er de voorkeur aan geeft het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.